10 feb 2013

Groen KLB krijgt moreel gelijk in Vlaams Parlement

Groen KLB krijgt steun in het Vlaams Parlement voor de stelling dat het niet verstandig is grote werken te gunnen voordat het openbaar onderzoek omtrent de bouwvergunning is afgesloten.De gemeente Kaprijke gunde de werken dorpskernvernieuwing Kaprijke voordat het openbaar onderzoek was afgelopen.  In zijn Parlementaire Commissiezitting van 30 januari kwam de gunning van de dorpskernvernieuwing Kaprijke ter sprake. De commissieleden van Groen, NVA en Cd&V, alsook de Minister vonden dat de gemeentelijke autonomie hierin speelt dus dat er formeel geen probleem is. Maar ze waren het er roerend over eens dat "de ene volgorde logischer is dan de andere" ( NVA), " dat als het verhaal klopt er iemand is die slecht omgaat met de lokale autonomie" en "? volgens mij is dit slecht bestuur. Het is een minachting van het openbaar onderzoek "( Cd&V) De SPa vindt dat er een juiste timing in de stappen moet zijn en als de gemeente zo zeker van zijn stuk is dat ze gunt voor de afronding van het openbaar onderzoek, een opschortende voorwaarde moet opnemen.

 De vraagsteller ( Peeters, Groen) had het over "? er wordt een loopje genomen met de rechten van het openbaar onderzoek. Dit is ook een slecht voorbeeld van het versnellen van procedures."

 Allen wijzen op het risico. Ook als er wettelijk nog geen bouwvergunning nodig is, gebeurt een aanbesteding op basis van lastenboeken die het uit te voeren en vergunde werk in detail omschrijven. Na de aanbesteding nog aanpassingen doorvoeren, leidt meestal tot meer uitgaven voor het opdrachtgevende bestuur.

 De Minister pleit ervoor bij belangrijke werken de burger goed te informeren en te raadplegen en de procedures goed op elkaar af te stemmen. Daarom zal hij in zijn voorstellen een verkenningsfase inschrijven voorafgaand aan de startbeslissing. Hij eindigde zijn antwoord met de volgende uitspraak: " Stel dat het openbaar onderzoek de fundamenten van de aanbesteding wijzigt dan is er niet voldaan aan de regels voor de aanbesteding."

 Besluit

 Groen KLB stelt dat de gemeente Kaprijke de geest van het openbaar onderzoek niet heeft gerespecteerd bij de gunning van de werken dorpskernvernieuwing Kaprijke. Groen KLB vindt dat het niet kan dat versnelling van procedures bij grote openbare werken leidt tot slecht bestuur. De manier waarop dit dossier werd behandeld getuigt van slecht bestuur omdat er geen rekening kan gehouden worden met fundamentele bezwaren zonder dat de gemeente en dus de burgers de factuur ervan betalen.

 

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.